Obsługa kadrowo-płacowa

Twoi pracownicy na pierwszym miejscu

Odbiorcami naszych usług są firmy ze wszystkich branż.

Obowiązki KADROWO-PŁACOWE ze względu na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności. Zdarza się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie sama wykonywać wszystkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Kadry i płace

Tym się zajmujemy

Kadry

 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu pracy.
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania.
 • Asystowanie i współpraca z Klientem przy kontrolach ZUS, PIP, US.

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta.
 • Wyliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ekwiwalentów za urlop oraz innych składników wynagrodzenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac).
 • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.
 • Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.
 • Administracja płac osób zatrudnionych na podstawie niepracowniczych form zatrudnienia (umowy o dzieło, zlecenia itp.).
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowywanie niestandardowych, nieperiodycznych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
 • Przygotowywanie wniosków do celów emerytalno-rentowych (druki ZUS Rp-7), pomoc przy wypełnianiu druków Kp-1 oraz ZUS Rp-6.
 • Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.
 • Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.
 • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS

Konsultacje Kadrowo-płacowe

 • Interpretacja przepisów prawa pracy, podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.
 • Bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa pracy.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

 • Oferujemy wsparcie w zatrudnieniu pracowników tymczasowych w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Pomagamy uzyskać zezwolenia na pracę typu A na mocy którego obcokrajowiec może starać się o wydanie wizy lub przedłużyć legalną pracę w Polsce.
 • Wspieramy firmy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosków o wydanie kart pobytu stałego lub czasowego dla pracowników z zagranicy.
 • W ramach kompleksowej obsługi firm zajmujemy się kontaktem z urzędami wojewódzkimi, starostwami i innymi instytucjami administracyjnymi.